ACTIVITATS TEMPORADA REGULAR

ESCOLA DE L'ESPORT  
Motricitat bàsica. Exploració
Multiesport I. Experimentació
Multiesport II. Descobriment i progrés.
 
ESCOLA D'ATLETISME  
MODALITATS ESPORTIVES  
(Inscripcions a càrrec del club corresponent).
Bàsquet
Futbol
Handbol
Patinatge
Taekwondo https://www.taekwondollagostera.es
 
ACTIVITATS FISICOESPORTIVES  
Gimnàstica de manteniment per a gent gran
Ciclo (inscripcions a través de www.sportgest.com)
Estiraments (inscripcions a través de www.sportgest.com)
Ioga (inscripcions a través de www.sportgest.com)
Tonificació (inscripcions a través de www.sportgest.com)
Pilates (inscripcions a través de www.sportgest.com)
Balls Llatins (inscripcions a través de www.sportgest.com)
Per més informació cliqueu aquí.
REQUISITS PER A LA INSCRIPCIÓ  
• Fotocòpia del Llibre de Família o DNI (si és primera inscripció)  
• Fotocòpia de la Targeta sanitària (si és primera inscripció)  
• Justificant d'ingrés del pagament  
   
QUOTES D'INSCRIPCIÓ

Les inscripcions de les activitats de temporada regular s'hauran de formalitzar dins el període del 27 d'agost al 28 de setembre.
No es podrà formalitzar la inscripció si hi ha deutes pendents de temporades anteriors.

L'import del preu es podrà fer efectiva en dues modalitats:
1.1. En un sol pagament en el moment de la inscripció.
1.2. En pagaments fraccionats, amb domiciliació bancària:

• el 50% en el moment de la inscripció.
• el 25% el mes de desembre.
• el 25% restant el mes de març.

Si la inscripció es formalitza a partir del dia 1 de febrer s'haurà d'abonar la meitat del preu en un únic pagament.
En cas de donar-se de baixa de l'activitat no es retornarà l'import del preu, excepte que l'esportista aporti un justificant mèdic que acrediti haver patit una lesió o malaltia que no li permeti fer l'activitat en el que resta de temporada.

Beneficis fiscals
Els preus de les activitats esportives de la temporada regular, s'aplicaran les següents bonificacions:

• Un 20%, el segon membre, menor de 18 anys, de la unitat familiar i inscrit a qualsevol activitat esportiva municipal o a un dels Clubs esportius locals.
• Un 50%, el tercer o següents membres de la unitat familiar, menor/s de 18 anys inscrit a qualsevol activitat esportiva municipal o a un dels Clubs esportius locals.

Per gaudir de les bonificacions es condició indispensable fer constar al formulari la inscripció dels membres de la unitat familiar als altres clubs.


Ajuntament de Llagostera | Pavelló Municipal d'Esports Josep Mir | Tel. 972 80 53 84 | Fax 972 80 51 28 | esports@llagostera.cat